ვინცა გაგიცნობს,

ეშყით ტანჯვას ჰსცნობს...

და ვინც ვერ გიცნობს,

მაშ რას კეთილს ჰსცნობს!


1832 წ.

მთოვარე, აშიკთ მოწამე, სიამით ნათელს მოჰფენდა,

ნიავი სუნნელთ ყვავილთგან ჰკრეფდა და ქროლით მოჰბერდა.

ბულბულიც ბუჩქში ფარულად ვარდსა გალობით შეჰსტრფოდა,

და მით გულს ცეცხლი ტრფობისა უმეტეს აღმეგზნებოდა.

ვაზნი ფურცელთა გარდაშლით ჩემზედ კამარას შეჰსდგმიდნენ.

მუნ სული ჩემი და გული ეშხის მახითა დაებნენ...

ნელიად წამთ სვლა, ლოდინი მოუთმენელსა მტანჯვიდნენ,

და ვით ჯადოთი მოზიდულს, თვალნი ერთ მხარეს უმზერდნენ.

ეს რამ იელვა და განქრა? ნუთუ მაცთური ოცნება?

რადა შეირყა ვარდთ ბუჩქი? გული რად ესრედ მიკვდება?

ვიდრე თვალთ ნახეს, სულმან ჰსცნა საყვარლის მოახლოება,

ჯერ თვალთ ძლივ ნახეს და მე კი მასა დაუწყე ბაგება...

ჩვენ ორთა ჰაზრნი, თვით სულნი ერთად შეერთდნენ, შედუღდნენ,

და სიტკბოების ზღვას შინა გრძნობით დამთვრალნი შთაეფლნენ!

გულთ ძგერა არღა გვესმოდა, ვერცაღას თვალნი ხედვიდნენ,

უენოდ ქმნილნი, უგონოდ განვედით ამა სოფლით ჩვენ!..

სადა ვიყავით მაშინა, რომელსა სასურველ მხარეს?

ცნობა გვეკარგა წამს, მარა სამოთხე იყო წამი ეს!..

ჰფრინვიდნენ ჟამნი და ჩვენ კი მათ ფრენა არა გვსმენიეს:

ესრედ გონება მარადის ტრფობის ალს აღუხოციეს.

მთოვარე, აშიკთ მოწამე, სიამოვნებით დაგვმზერდა!

ნიავი სუნელთ ყვავილთგან ჰკრებდა და ქროლით მოგვბერდა!

ბულბულიც ბუჩქში ფარულად ვარდსა შეჰყეფდა, შეჰსტრფოდა!

და მით გულს ცეცხლი ტრფობისა უმეტეს აღმეგზნებოდა! -

მაშინ ვჰსცან, ჟამნი სამოთხის რომ ამა სოფელს არიან,

მარამ, ახ, ჟამნი მის ტკბილნი ესრედ მალიად რად ჰრბიან?

გულისა სურვილთ დაცხრომას რომ არ სრულებით გვაცლიან?

ეს არს საწუხარ, რომ ბოლო თვით სიხარულსაც ჰქონიან.

ცისკარმან აღმოსავალით ჟამნი განყრისა გვიჩვენა,

მალიად წარსვლა მის ღამის ვიგრძენით მხოლოდ მაშინა.

დღისა დავჰსწყევლე ნათელი, რომ ურთიერთი გაგვყარნა,

და განშორების ბაგება ტრფობის ბეჭედად შეგვექმნა.


1832 წ.

არავისთვის მე დღეს არა მცალიან,

სალომესთან სადილად მეძახიან!

ამას ვამბობ მე ბეჟანა მკერვალი,

ქალებისა ლხინი და თაიგული.

შვენებითა, საცა ვინ არს ქებული,

მისი კარი ჩემთვის არს გაღებული;

საცა მივალ, თან მიმაქვს სიხარული.

მარამა დღეს არავისთვის მცალიან,

სალომესთან სადილად მეძახიან!

მისი სახე, ვით მთვარე გაბადრული,

ბროლის მკერდზე მზის შუქი მოფენილი,

“ჩემო ბეჟან!” - მისგან სინაზით თქმული,

როს მაგონდეს, როგორ არ მოკვდეს გული.

ესდენ ხანი მისთვისა დადაგული?

ამიტომ დღეს არავისთვის მცალიან,

სალომესთან სადილად მეძახიან!

ხშირად ხილვა ეშხის ძალსა გვაკლებენ.

მისთვის გუშინ თუმცა სურვით მელოდნენ,

მარამ, გინა ცრემლებითა აივსნენ,

არც დღეს გავალ გარეთუბანს,* მომწყინდნენ:

სხვა ტურფანი მარად მათ მაყვედრებენ...

მარამა დღეს არცა მათთვის მცალიან,

სალომესთან სადილად მეძახიან!

ვით პეპელა სხვადასხვა ყვავილისა

ზედ დაჰფრინავს და ჰსვავს მათგან სუნნელსა,

მეცა, ზოგთან შევექცევი სადილსა,

ზოგთან ვახშამს, ხშირად ღამესაც მთელსა...

ჩემს ქეიფში ვინ იყოს ამ სოფელსა?!

მარამა დღეს არავისთვის მცალიან,

სალომესთან სადილად მეძახიან!

ქალებზე ვარ ასე ფიქრით მოცული,

ხელში ქობა დამრჩების მოუვლელი!

მებლანდების თვალებში ზოგის წელი,

ზოგის ხვევნა, ზოგის ალერსი ტკბილი!

ნეტარ მათთან ლხინში აღმომხდეს სული!

მარამა დღეს არავისთვის მცალიან,

სალომესთან სადილად მეძახიან!

ბედმან დაამხო რაყიფი დიდ-კაცნი,∗

მარამ მე კი ისევ ის ვარ, ბეჟანი,

რომელს დარჩა ბურთი და მოედანი.

ახ, რა რიგად ვიჭიკჭიკებთ დღეს ორნი!

შახტი, ბეჟან, შენია დრო და ლხინი!

დამეხსენით, დღეს მე არა მცალიან,

სალომესთან სადილად მეძახიან!


1833 წ.

* სადაცა ჰსცხოვრებდნენ ორბელიანი.

∗ კაზარმობას