შოთა რუსთაველის ფრესკა
იერუსალიმის ჯვრის მოსანტერში


სულხან-საბა ორბელიანი
დავით გურამიშვილი

 
    კლასიკა                                   აუდიო არქივი
     
     
V ს.   იაკობ ცურტაველი
     
VI ს.    უცნობი ავტორი - "მარტჳლობაჲ და მოთმინებაჲ წმიდისა ევსტათი მცხეთელისაჲ"
     
VIII ს.   ჯუანშერ ჯუანშერიანი
     
    საბანისძე, იოვანე
     
IX ს.   უცნობი ავტორი - "ცხორებაჲ და წამებაჲ წმიდისა მოწამისა კოსტანტისი ქართველისაჲ"
     
    უცნობი ავტორი - "მოქალაქობაჲ და წამებაჲ [წმიდისა] აბიბოს ნეკრესელ [ების] კოპოსისაჲ"
     
    უცნობი ავტორი - "ქებაჲ წმიდისა აბოჲსი"
     
    უცნობი ავტორი - "წმიდის[ა] მოწამისა კოსტანტი კახაჲსი, რომელი ქართლს იწამა"
     
    უცნობი ავტორი - "წამებაჲ ყრმათა წმიდათაჲ რიცხჳთ ცხრათაჲ"
     
X ს.   გიორგი მერჩულე
     
XI ს.   ლეონტი მროველი
     
    სუმბატ დავითის-ძე (ბაგრატიონი)
     
    ეფრემ მცირე
     
    არსენ ბერი
     
XII ს.   დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი
     
XII - XIII ს.   ბასილი ეზოსმოძღუარი
     
1172 - 1216   შოთა რუსთაველი
     
(1222-1223)   უცნობი ავტორი - "ლაშა გიორგის-დროინდელი მემატიანე"
     
XIII ს.   უცნობი ავტორი - "ისტორიათა და აზმათა მეტყუელებასა შინა შარავანდედთასა"
     
XIV ს.   ჟამთააღმწერელი - ანონიმი ავტორი
     
1658 - 1725   სულხან-საბა ორბელიანი
     
1675 - 1737   მეფე ვახტანგ VI
     
XVIII ს.   ბერი ეგნატაშვილი
     
1705 - 1792   დავით გურამიშვილი
     
1786 - 1846   ალექსანდრე ჭავჭავაძე
     
1817 - 1845   ნიკოლოზ (ტატო) ბარათაშვილი
     
1837 - 1907   ილია ჭავჭავაძე
     
1840 - 1915   აკაკი წერეთელი
     
1861 - 1915   ვაჟა-ფშაველა
     
1876 - 1940   ივანე ჯავახიშვილი
     
1882 - 1962   გრიგოლ რობაქიძე
     
1893 - 1983   პავლე ინგოროყვა
     
1939 - 1993   ზვიად გამსახურდია
     
     
    თანამედროვე მწერლები
     
    ტურძელაძე, ხათუნა
     
    შველიძე, ერეკლე