ჩვენისთანა ბედნიერი
განა არის სადმე ერი?
   მძიმე ყალნით,
   ლამაზ ფალნით
მორთული და მშვენიერი;
   უწყინარი,
   უჩივარი,
ქედდრეკილი, მადლიერი;
   უშფოთველი,
   ქვემძრომელი,
რიგიანი, წესიერი;
   ყოვლად მთმენი,
   ვით ჯორ-ცხენი,
ნახედნი და ღონიერი.

ჩვენისთანა ბედნიერი
განა არის სადმე ერი?!
   ყველა უნჯი,
   ყველა მუნჯი,
გულჩვილი და ლმობიერი;
   თვალაბმული,
   თავაკრული,
პირს ლაგამი ზომიერი;
   ყველა ყრუი,
   ყველა ცრუი,
ჭკვადამჯდარი, გულხმიერი;
   მცირე, დიდი -
   ყველა ფლიდი,
ცუღლუტი და მანკიერი.

ჩვენისთანა ბედნიერი
განა არის სადმე ერი?!
   მტვერწაყრილი,
   თავდახრილი,
ყოვლად უქმი, უდიერი;
   უზღუდონი,
   გზამრუდონი,
არგამტანი და ცბიერი;
   მტრის არმცნობი,
   მოყვრის მგმობი,
გარეთ მხდალი, შინ ძლიერი;
   არრის მქონე,
   არრის მცოდნე,
უზრუნველი და მშიერი.

ჩვენისთანა ბედნიერი
კიდევ არის სადმე ერი?

    29 აგვისტო, 1871 წ.