როცა ყაყანი ქვეყანისა სრულად მისწყდება

და აღარ ისმის ბოროტების ხმა მოსაწყენი,

როს მძინარ სოფელს კამარა ცის ზედ გარდეშლება, —

სამხრეთის ღამევ! მაშინ მიყვარს ყურება შენი.


[1857 - 1861 წ.]