1 სევდის ბაღს შეველ შენაღონები:

მოკრეფად მსურდა ვარდის კონები.

ვარდმან შემრისხა თავმომწონები,

ისარი მტყორცა დასამონები:

სრულად მიმიღო ყოვლი ღონები;

მითხრა: «იფიქრე გულს ნაქონები,

მისთვის იქმნები დასაყოვნები!»

ვერ მივხვდი მახვილგანაწონები,

მისთვის შევიქმენ ცრემლთა ფონები

2 იასა ვჰკითხე - მუნ იდგა ნაზი:

ვარდსა რად უქმენ კართა სარაზი?

ამაყად მწყრალი ვნახე ლამაზი!

მანცა განმაგდო: «გარეგან გაზი,

შენგან გვაჩნია გულებსა ხაზი!

სიხარულიდამ დაბლა კერძ დაზი!

შენს გულსა ჰკითხე, მიაპყარ გაზი!

შენის გონებით იქნები რაზი:

ჩვენ დაგვთმეო და სხვას ემონები!»

3 რა ია გამიწყრა, ნარგიზს მივმართე,

სისხლის ცრემლითა სიტყვანი დავრთე,

ვეუბნებოდი: შენ წარმიმართე

იწროს გზის პოვნად - გზები გაქვს ფართე.

ჩემსა ნუგეშსა ხელი შემართე:

ვარდს მამუდარე, ალერსი ჩართე!

შავ გულსა ლხინი შენ მოუსართე!

შემომითვალოს: რა უკუღმართე?

რად მომიგონა მოუგონები?!

4 ნარგიზი ვნახე შებრალებითა,

ცრემლსა სცვარვიდა მორიდებითა;

მითხრა: «ყარიბო!» - მონაზებითა -

«ვარდი მით არის გულდაკლებითა,

რომ შენი იყო თავდადებითა -

შენ რისთვის დასთმე სხვისა ხლებითა?

თავი მოსწონდა, ჰყვანდი ნებითა -

რად გიკვირს გასწყრეს ცეცხლმოდებითა?

ნაცვალი მოგხვდა დანახსოვნები!»

5 დავბრუნდი ყოვლგნით შეუბრალები,

ბაღის კარს დავჯექ შენაძალები,

ცრემლით აღმევსნეს მწირნი თვალები,

ვიყავ ბედისა დამაბრალები.

ვინცა მნახვიდენ დამაშვრალები,

შეიქმნებოდენ ჭირნაკრძალები.

მეც მომხვდა სოფლის მკვლელი ბრჭალები:

ბესიკი სიკვდილს არ ვემალები,

თავი მაქვს მისთვის შენაწონები!