1 მე შენმა ფიქრმა მიმარინდა, ჩაველ ჭირებსა:

ანდამატისებრ მიმიზიდავ, ვჰგავ ნამჭირვებსა.

ვარდის ბაგენი შვენიერად სხვა მაპირებსა,

ჩემებრ უწყალოდ მიიყვანებ გასაკვირვებსა!

როდის იქნება შემომხედო გულსა მწირებსა?

2 ეტლ-შვენიერად მოარული გამსგავსე მთვარეს,

შენის ეშყითა მასა შევსტრფი, ღამე ვვლი გარეს;

უცხო შევიქენ ცნობისაგან, ვარ ჭირსა მწარეს.

უსამართლობამ, მიკვირს, როგორ ვერ შეგაზარეს?!

არ ვიცი, ვისსა გასწყობიხარ რჯულსა, ფირებსა?

3 თვით შენმა გულმა კარგად იცის, ვარ შენი მკვდარი:

შენმან სურვილმან ჩამოლია გული კლდე-მყარი.

პირველ შაქრისა გემო იყავ, ახლა ხარ მწარი:

სამართლიანი გზა დააგდე, დამიხშევ კარი!

ვინც რომ ამ ჭირში დამინახავს, დამიტირებსა!

4 მე ტკბილის გულით შემოგყურებ, შენ მემალები ―

გინდა რომ მოვჰკვდე შეუყრელი, არ გებრალები!

რამდენის რიგით ცეცხლით დამწვი, მით მჭირს ძალები!

შენსა მიჯნურსა შენი მოჰკლავს ცეცხლის ალები...

ერთხელ აღირსე შენი ხილვა შენსა მზირებსა!