1

ცრემლთა ისხარნი, მოსისხარნი ჩვენდა არენით,

ილმენით გულნი ჭირნახულნი, შეგვიწყნარენით!

უცხონი თემით სოფლის ცემით გავიგარენით,

უჭნობნი ვარდნი, ესგვარ დარდნი, დავიბძარენით -

არ ითქმის ენით, არცა სმენით, ეს იკმარენით!

2

როს გვაგონდებით, შევღონდებით, ლომნო ყმა-ძმანო,

თანზრდილნო სწორნო, განაშორნო, საყვარლად კმანო!

ვა კიდეგანთა, ესდენ თქმათა გლოვისა ხმანო,

ატადის კალოს, სავალალოს, სადა ხართ, თქმანო!

დაგვბერნა ქარმან დაუწყნარმან, ზღვად ვიფარენით!

3

დაბერდა ყური, სევდის ჭური რა ჰპოვა სოფლით,

დაბინდნა თვალნი, შეუმკრთალნი, ცრემლით და ოფლით,

დადგესცა ხელნი, მარჯვედ წრფელნი, შორნი საყოფლით,

ხელმწიფე, გული ცეცხლდაგული, სულით გამყოფლით,

ჭირსამცა თქვენსა თუ გალხენსა, მოიხმარენით!

4

დღე ვნატრით მზესა, სიამესა, დილა თქვენ გარებს,

ღამე მთოვარე, ქველ მოარე, ხასიათ გვარებს,

ცისკარ-მთიები, სხვა ციები პირველ გახარებს

და მერმე ჩრდილოს სასიკვდილოს ღრუბელს დაჰფარებს!

ამ დღე-ღამითა და ჟამითა დაემწარენით!

5

სიზმარს ვემონვით ძილშეკონვით, ნუთუმცა გნახეთ,

სახე უსახო, სავახვახო ეს განვიზრახეთ,

სხვამცა პატრონი, ანუ დრონი, ვერღა დავსახეთ,

ყარიბთა ბანი, გზის საბანი, ეკლით შევსჩმახეთ!

მოყვასთა ცრემლნი სწვიმეთ ცხელნი, მტერთ იხარენით!