ჰაერი ცივ-ნამიანი,

ჩემთვის აღარ-ა დღიანი!

მას ვშორავ გულ-სევდიანი,

ვის მოლოდნა მაქვს გვიანი!

ქუფრ-ხვევით, თვალ-ცრემლიანი

აღარასადა ხმიანი,

თავმოხრით ვნახე იანი:

სხივნი ჰკლებოდეს მზიანი!