1

შავნი შაშვნი შავს გალიას შემსხდარნი,

სუფთად მხმობნი, ხმა-ყარიბად მსტვინავნი,

მრჩობლად მხედნი, მით ერთითა პირითა

მათებურად სალ გულთ ამატკინავნი.

2

გაზაფხულის შემოსლვისა მხმობელნი,

ია-ვარდ-ზამბახთა მახარობელნი,

სხვა ყვავილთა და სხვა ამბავთ მთხრობელნი,

შავ ხავედ მოსილნი, ქუფრად მბზინავნი.

3

ერთი ერთის მიმდევარნი, ერთპირნი,

ორნი ერთის შესაპყრობლად მომბირნი,

საშიშარად შარას თვალშემაჭვირნი,

ხან მომკვლელ, ხან მომწყლვლელ, ხანცა მლხინავნი.

4

შემოკერბით, მოდით, ვნახოთ, ვინ არნი,

ორნი ტოლნი შავ მოსვითა მჩინარნი,

არ-მოწყენით მომღერალნი, მღიმარნი,

ყარიბისა ცრემლის დამადინარნი!