რასა გევხარ! ცბიერი,
დგეხარ და იწყევლები:
გამიშავდეს თვალები,
გამითეთრდეს ხელები!