ავტო-მოტო-ველო,
შენ მიჰქრიხარ, ქალო,
დარჩა სადღაც ლელო,
ქორი, მთვარე, კალო.
უზრუნველია
ყვავილები მდელოსი,
აქაც მწვანე ველია
ავტო-მოტო-ველოსი.
რა ბევრი რამ ითქვა,
სიტყვა, ფიქრო ძველო,
სიმბოლოა თითქო
ავტო-მოტო-ველო.

სისწრაფის და სივრცის
არის სამფლობელო.

ავტო-მოტო-ველო!
ავტო-მოტო-ველო!