არა, არ დამავიწყდება
რკინის გზა, პირველ ნახული,
ამ გულუბრყვილო სურათზე
უბრალოდ გამოსახული.
მაშინ პატარა ვიყავი
და იყო, მახსოვს, ზაფხული,
პირველად სასწავლებელში
მივყავდით ვით დაზაფრული.
ან გამომთქმელი ენითა,
ან ამწერელი ვინა ჰყავს,
რაც რკინის გზების სიამე
და გამწარება მინახავს!
შორით შორ რომ დაიკივლებს,
ტანს ჟრუანტელი მედება,
ბევრი რამ გამწარებითა
და ოხვრით გამახსენდება.