არის გზაჯვარედინი,
არის გზა ოქრო-ფერი,
სად ერთმანეთს ხვდებიან
მეურმე და შოფერი.

და ერთმანეთს ღიმილით
გახედავენ გან-განა
ეხლა შემდურებული
ურემი და მანქანა.

მიჰქრის ავტომობილი,
ურმებს სწრაფად შორდება,
ძველი, ხანგადასული
გზა არ განმეორდება.