აცივდა.. მალე მოვა ზამთარი.
ტყე სდგას ლანდივით გარინდებული,
უკვე არ დაჰქრის ხევებში ქარი,
უსახლკარო და მიუსაფარი;
განელდა ცეცხლი, ჩაჰქრა ლამპარი
საგაზაფხულო ალით ნთებული.

მალე დასცვივა თოვლი ლურჯ ციაგს,
მალე დაიწყებს კვნესას ავდარი
და ააჩქარებს ფოთლების ტრიალს;
ეხლაც კი მთების იდუმალ ნიავს
მჭკნარი რტოები საფლავში მიაქვს...
მოდის ზამთარი, მოდის ზამთარი!