ციკლიდან „ეპოქა“

გადაეფარა საქართველოს გზებს
ინდუსტრიალურ რიცხვების გეგმა,
მისი ზრახვები და გატაცება
მიიღოს ქროლვამ გამოსადეგმა.
იქ, დიდუბეში, პანთეონს იქით,
მზით მიდამონი რომ იდაგება,
კამარა შეჰკრეს უზარმაზარი:
ლითონის ქარხნის იწყეს აგება.
ქარხნებს ამიერკავკასიისას
უპირველესი მიუდგა სწორი,
ეს უდიდესი იქნება ძეგლი
ყველა ლითონის ქარხანათ შორის!
და კონსტრუქციის უკანასკნელის,
საქსოვ მანქანით მოდის პარტია,
გზავნის „ვილიამ და სკოტი“-ს ფირმა,
ეს ამერიკის მისამართია.
და კონსტრუქციის უკანასკნელის
მანქანებს ძაფით ევსება უბე,
კვლავ ახალ-ახალ მანქანებს გზავნის
ფირმა „ლეკოლი“, ფირმა „დიუბე“.
და აწყობს მხოლოდ ერთი ფაბრიკა,
რომლის აგება მომავალს მართებს,
ჩვიდმეტიათას კილო აბრეშუმს
და სამიათას ქაღალდის ნართებს.