გაზაფხულის ნიავივით

სიყმაწვილემ ჩაიარა...

წყალს ჩავარდნილ ფოთოლივით

გაცურდა და დაიმალა.

მოსწყდა ოქროს ეჟვანივით,

შორი მთები გადიარა...


1961 წ.