რანი და, მოვაკანი და, სახლი და, კარი, ბანი და,
გათავდა ყოვლი წერილი-ანი და, ბანი,განი და…
ვიარე ბევრი ქვეყანა, სიგძე და სივრცე, განი და…
ვერა ვპოვე რა მის მეტი, დავყარე ძმა და დანი და…
ხორცსა მრავალი დავაკელ, სულს მივეც იქი რჯანი და,
ვაი-ვაი, მსაჯეს უბრალოდ, არ მომცეს მე აჯანი და!