მეთორმეტე საუკუნის გელათის ოთხთავის გვერდი ასახავს შობას.
თბილისის ხელოვნების მუზეუმი.


XI საუკუნის ქართული ბიბლია.


ძველი ქართული ხელნაწერი. ბიბლია, ძველი აღთქმა.


ბაქარის ბიბლია - ძველი და ახალი აღთქმის წიგნთა კრებულის ქართული
თარგმანების პირველი სრული ბეჭდური გამოცემა, რომელიც განახორციელა
ბაქარ ბატონიშვილმა (ვახტანგ VI-ს ძემ) 1743 წელს ქ. მოსკოვში.

  დაბადებისა (დაბ)

გამოსლვათა (გამ)

ლევიტელთა (ლევ)

რიცხუთაჲ (რიცხ)

მეორე სჯულისა (რჯლ)

ისო ნავესი (ისო)

მსაჯულთა (მსაჯ)

რუთისი (რუთ)

პირველი მეფეთა (1მეფ)

მეორე მეფეთა (2მეფ)

მესამე მეფეთა (3მეფ)

მეოთხე მეფეთა (4მეფ)

პირველი ნეშტთა (1ნეშტ)

მეორე ნეშტთა (2ნეშტ)

პირველი ეზრასი (1ეზრ)

მეორე ეზრასი (2ეზრ)

მესამე ეზრასი (3ეზრ)

ტობისი (ტობ)

ივდითისა (ივდ)

ესთერისა (ესთ)

იობისა (იობ)

დავითის ფსალმუნნი (ფსალმ)

იგავთა (იგავ)

ეკლესიასტე (ეკლ)

სიბრძნისა

ქება ქებათაჲ (ქებ)

წინასწარმეტყველება ესაიასი (ეს)

წინასწარმეტყველება იერემიასი (იერ)

გოდებანი იერემია წინასწარმეტყველისანი (გოდ)

ლოცვაჲ წმიდისა იერემიასი

წინასწარმეტყველება ბარუქისი (ბარ)

წინასწარმეტყველება ეზეკიელისა (ეზეკ)

წინასწარმეტყველება დანიელისა (დან)

წინასწარმეტყველება ოსესი (ოს)

წინასწარმეტყველება იოველისა (იოელ)

წინასწარმეტყველება ამოსისი (ამოს)

წინასწარმეტყველება აბდიასი (აბდ)

წინასწარმეტყველება იონასი (იონ)

წინასწარმეტყველება მიქიასი (მიქ)

წინასწარმეტყველება ნაუმისი (ნაუმ)

წინასწარმეტყველება ამბაკუმისი (აბაკ)

წინასწარმეტყველება სოფონიასი (სოფ)

წინასწარმეტყველება ანგიასი (ანგ)

წინასწარმეტყველება ზაქარიასი (ზაქ)

წინასწარმეტყველება მალაქიასი (მალ)