ბიოგრაფია


პოეზია

გოგჩა

გუთნის დედა

გული წამართვი

დიდმარხვაში

დუგა

ედემს რგულსა

ეღების კარი გაზაფხულისა

ეჰა, ჩემო ოცნებავ

ვამე შორს მყოფსა

ვარდის გაყრილსა

ვარდო კოკობო

ვაჰ, დრონი, დრონი

ვაჰ, სოფელსა ამას

ვისაც გსურთ

ისმინეთ, მსმენნო

კავკასია

მაისის ვარდმან

მე შენ არ გეტყვი

მეგრულ ფერხულზე

მიველ წალკოტს სანუგეშოთ

მიკვირს რად ჰსძრახვენ

მუხამბაზი ლათაიური

მშვენიერთა ხელმწიფავ

ნაწყვეტი

ოჰ, ვით გვემტყუნვა

ოჰ, საყვარელო

რაა სიკვდილი..

სიყვარულო, ძალსა შენსა

ღიმილმან კარი ლალისა

ჭმუნვის მახვილი

ჰე, მთოვარეო

ჰხამს ტრფიალსა საყვარელი

სძგერს გლახ-გული

საყვარლისათვის

შენ გეტრფის, ვარდო

სულის ყვავილო

ვიწყო წერა მაჯამით

სიყვარულსა შეუპყრივარ

სახე შენი

შენის გონების

უწყალო სენმან

ფისტიკაური

როს არშიყი

უწყალო სიყვარულო

პყრობილისაგან თანპყრობილთა მიმართ

უგვანთა ტრფობა

შენს ღირსებასა ნატრულობენ

სხვადასხვისა დროისათვის კაცისა

სვემ მიწვიმა მანანა